Sponsorenlauf: Platz 3 im Sponsoring

Platz 3 im Sponsoring: 8.3