Sponsorenlauf: Platz 2 im Sponsoring

Platz 2 im Sponsoring: 8.2